معراجی هامسعود ده نمکی کارگردان معروف تاریخ سینمای ایران درباره حادثه انفجار در صحنه فیلمبرداری معراجی ها می گوید:روز حادثه تازه شروع صحنه های جنگ ما بود. روز قبلش را گرفته بودیم . بمباران اردوگاه وآن صحنه انفجارهای عظیم را . قرار بود فردایش دتیل های بسته اش را بگیریم .من ساعت هشت ونیم نه بود که رسیدم . از جاده اتوبان کرج پانصد تومان برای عوارضی دادم. طرف دویست تومانش را برگرداند. دو تا صد تومان سکه ای .من هم آمدم به صندوق صدقات بیندازم . خنده ام گرفت گفتم خدایا به گدا هم بدهی قهر می کند ولی شما گفتی بلا را دفع می کند .من همان جا توی صندوق انداختم ولی خندیدم. ده دقیقه بعد سرصحنه بودم .گفتم جواد حاضری . گفت تا شما یک چایی بخوری حاضر هستم. من رفتم چایی خوردم و دوربین ها را کاشتم  . برگشتم که به سمت جواد شریفی بیایم . ماشین منفجر شد و سه چهار انفجار پشت سر همدیگر زد . آن چهار پنج نفر در همان لحظه اول شهید شدند.

شادی روح شهدا صلوات