گفت : نفوذ دشمن در مراکز تصمیم ساز کشور یعنی چه؟

گفتم : اخبار صدا و سیما اعلام کرده که : رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا آمریکا گفته است : دولت اوباما با هدف تأثیر گذاری در نتیجه انتخابات آینده ایران به آزمایش های موشکی ایران پاسخ نمی دهد!

یعنی آمریکایی ها دیگر از مردم نمی خواهند انتخابات را تحریم کنند بلکه همانطور که در انتخابات سال 1388 رسانه های آن ها از برخی کاندیده ها حمایت کردند اکنون نیز می خواهند مردم در انتخابات شرکت کنند اما به جریان و طیف فکری خاصی رأی دهند یعنی آن ها در انتخابات به دنبال رأی آوردن جریان فکری خاصی هستند و این کار (عدم واکنش به آزمایش موشکی ایران)نیز با این هدف انجام شده است تا مردم ایران به برخی از جریان هایی که به آمریکایی ها نزدیکی بیشتری دارند و نسبت به آنان مواضع تندی ندارند رأی بیاورند این یعنی نفوذ در مراکز تصمیم ساز کشور ، پس از انتخابات هم  احتمالاً باید منتظر وضع تحریم های جدید یا اقدامات خصمانه جدید آمریکا به بهانه آزمایش های موشکی باشیم!