زمانی که تلویزیون نو خریده بود مراحل نصب و راه اندازی آن را دقیق و جزء به جزء مطابق دفترچه راهنما آن انجام داد و هر زمان که دستگاه نو خریداری می کند مراحل راه اندازی آن را دقیقاً مطابق دفترچه راهنمایی که کارخانه سازنده آن را تدوین کرده است انجام می دهد و به توصیه های دفترچه راهنما نیز کاملاً عمل می کند اما به دفترچه راهنما زندگی انسان اعتنایی ندارد و دستورات آن را دقیق و جزء به جزء اجرا نمی کند یا توصیه های آن را رعایت نمی کند ، آخر آفریننده انسان نیز برای زندگی او دفترچه راهنمای کامل و جامعی را به نام"  قران کریم " تدوین کرده است. 

به خدای خود اعتماد کنیم......